mobil-sidhuvud

Laglighet, korrekthet, öppenhet
Alla DataNovas personuppgiftsbehandlingar har lagligt stöd i form av att personuppgifterna är nödvändiga för att fullgöra ett avtal eller nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Inom datatjänster förekommer även samtycke. Exempel på detta är när personuppgifter lämnas för att lämna priser på reservdelar eller kostnadsförslag för IT-utrustning inom konsultation. 
 
Från vem samlas personuppgifter in?
Uppgifter hämtas in från kunder som utför servicereparationer, kreditinstitut, medarbetare, besökare och de personer som presenteras i bolagets marknadsföring i tryck och via sociala medier. 
 
Ändamålsbegränsning
Vid varje personuppgiftsbehandling anger DataNova tydligt ändamålet med denna.  Uppgifter kan också överlämnas till myndigheter enligt gällande lagstiftning.
 
Uppgiftsminimering
DataNova samlar inte in mer uppgifter än vad som är absolut nödvändigt för det specifika ändamålet.
 
Korrekthet
Hela DataNovas verksamhet bygger på att uppgifter i affärssystemen och andra stödsystem är korrekta. Upptäcks ett fel korrigeras det omedelbart.
 
Personuppgiftsbiträdesavtal
För att säkerställa korrekt hantering av personuppgifter tecknas avtal med exempelvis leverantörer.
 
Lagringsminimering
Inför varje personuppgiftsbehandling bedöms minimibehovet av information för att lösa uppgiften. DataNova begränsar inhämtningen till det minimibehovet.
 
Lagring
Beroende på för vilket ändamål personuppgiften är behandlad kan uppgifterna bevaras olika tider enligt arkivlagen. I ärenden där samtycke är den lagliga grunden, sparas uppgifterna under den tid samtycket gäller och är nödvändigt för att hantera ändamålet.
Anonymisering används där det finns ett behov av att spara statistikuppgifter men där själva ärendet är avslutat.
All lagring av personuppgifter sker i EU/EES-land.
 
Uppföljning och utvärdering
DataNova utför tester i systemen för att säkerställa korrekt användning.
 
Integritet och konfidentialitet
DataNova har vidtagit långtgående åtgärder för att skydda och begränsa tillgången till personuppgifter internt och externt.
 
DataNova säljer inga personuppgifter

DataNova säljer ALDRIG personuppgifter vidare till tredje part.

Känslig information lagras ej
DataNova lagrar ej någon form av information som berör en individs hälsa, ras, sexuell läggning, religion och politisk uppfattning.
 
Rätt att återkalla samtycke – bli glömd
Stödjer sig personuppgiftsbehandlingen på samtycke har du rätt att få uppgifterna raderade d.v.s bli ”glömd”. Den rätten begränsas av DataNova skyldigheter, bland annat i arkivlagen.
 
Rätt att få en kopia på dina personuppgifter
Du har rätt att få en kopia på alla de personuppgifter som rör dig oavsett om DataNova behandlar dem inom ramen för avtal eller samtycke.
 
Kontaktuppgifter vid frågor
Har du frågor gällande DataNovas hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via mail till info@datanova.se
Du når även dataskyddsombudet på samma e-postadress