mobil-sidhuvud

Uppförandekod för DataNovas partner / leverantörer


DataNova Sweden AB är ett företag som värdesätter etiskt företagande och hållbarhet. Vi förväntar oss att våra leverantörer och partners delar våra värderingar och agerar i enlighet med dem. Denna uppförandekod fastställer de förväntningar och krav som vi har på våra leverantörer för att säkerställa ansvarsfullt och hållbart företagande.

1. Regelefterlevnad
Vi förväntar oss att våra leverantörer är väl förtrogna med och följer alla relevanta lagar och förordningar som styr deras verksamhet, både internationellt och lokalt.

2. Mänskliga rättigheter
Leverantörer förväntas respektera och främja de mänskliga rättigheterna både internt och i hela sin leverantörskedja. Barnarbete, slaveri och tvångsarbete tolereras inte.

3. Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen
Arbetstagare ska erbjudas en säker och hälsosam arbetsmiljö, och lämpliga åtgärder ska vidtas för att minimera risker och skador. Leverantören ska tillhandahålla relevant utbildning och skyddsutrustning.

4. Ingen diskriminering eller trakasserier
Vi förväntar oss att leverantörer främjar mångfald och lika möjligheter. Diskriminering och trakasserier av något slag tolereras inte.

5. Arbetstider och ersättningar
Leverantörer ska säkerställa att löner betalas i rätt tid och enligt lagstadgade minimilöner. Arbetstider bör inte överskrida lagliga gränser och övertid ska ersättas korrekt.

6. Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar
Leverantörer förväntas erkänna och respektera sina anställdas rätt till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar.

7. Miljö
Vi uppmanar våra leverantörer att bedriva sin verksamhet med respekt för miljön och följa all tillämplig miljölagstiftning. Detta inkluderar att arbeta för ständiga förbättringar och att minimera miljöpåverkan.

8. Antikorruption och affärsetik
DataNova Sweden AB tolererar inte korruption i någon form. Leverantörer förväntas följa gällande antikorruptionslagar och ha strikta rutiner för bokföring och redovisning.

9. Kontroll av efterlevnad
Vi förbehåller oss rätten att genomföra revisioner och kontroller för att säkerställa efterlevnad av denna uppförandekod. Avvikelser måste åtgärdas omedelbart.
Genom att samarbeta med DataNova Sweden AB förväntas våra leverantörer och partners att följa denna uppförandekod och bidra till en etisk och hållbar affärspraxis.

DataNova Sweden AB